Installation auvent neuf station Dyneff Donjon (03)